Kerkring 22 Nieuwe-Tonge

Algemeen

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop ex art. 3:268 BW
Veilingdatum 20 februari 2020

Kijkdagen:
Dinsdag 28 januari 2020 10.00 - 11.00 uur
Donderdag 30 januari 2020 15.00 - 16.00 uur

Veiling:
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 20 februari 2020, ’s ochtends vanaf 10:30, online (bij inzet en afslag) via ww.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann te Amsterdam. Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

Registratie:
Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt. Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op deze wijze worden gegadigden gekoppeld aan het door hen aangemaakte account.

Onderhandse biedingen:
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen.
De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 5 februari 2020 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (CMS Derks Star Busmann t.a.v. Ineke Ruiter, Atrium - Parnassusweg 737 te Amsterdam (1077 DG), of per email: ineke.ruiter@cms-dsb.com)
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie:
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Biedproces:
Voor nadere informatie over het biedproces verwijzen wij u naar onze brochure en de website van BOG-Auctions.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten:
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Overdrachtsbelasting:
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6 % overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Levering:
De koper dient uiterlijk 4 weken na de gunning af te nemen door voldoening van de koopprijs, kosten en belastingen.

Waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 4 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 10% van het door hem uitgebrachte bod.

Opleveringsniveau:
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat: "as is where is".

As is where is:
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom via BOG Auctions alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Omschrijving:
Het betreft een kantoorpand staande en gelegen aan de Kerkring 22 en 22a (3244 AH) in Nieuwe-Tonge. Het geheel bestaat uit 405 m2 verhuurbaar vloeroppervlak (bouwjaar 1962) op een perceel van 489 m2.
De geldautomaat is niet toegankelijk (een sleutel hiervan is niet beschikbaar).

Locatie:
Het object is gelegen in het centrum van Nieuwe-Tonge. De bereikbaarheid middels auto is goed te noemen vanwege de nabij gelegen N59. Rotterdam is op korte afstand gelegen. Een busverbinding is aanwezig. Een treinverbinding is niet aanwezig.

Afmetingen:
Kantoor begane grond : 175 m2 VVO
Kantoor 1e verdieping : 150 m2 VVO
Opslag 2e verdieping : 80 m2 VVO
Kelder : 14 m2
Schuur : 25 m2

Bouwaard:
Traditioneel gebouwd, gevels voorzien van metselwerk, begane grondvloer en 1e verdieping beton (Kwaaitaal), houten kozijnen voorzien van dubbelglas, deels plat dak voorzien van bitumineuze dakbedekking en deels zadelkap gedekt met pannen.

Publiekrechtelijke Bestemming:
Thans vigeert op de onderhavige locatie het bestemmingsplan ‘Nieuwe-Tonge’ vastgesteld op 3 maart 2016 en geheel onherroepelijk in werking. Conform het bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Kantoor’. Dit betekent dat op basis van de huidige bestemming de onderhavige locatie uitsluitend gebruikt kan worden voor kantoren.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Nieuwe Tonge, sectie A, nummer 2980, 489 m2 groot.

Milieu:
Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden.
Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het verkochte niets bekend is. Elke aansprakelijkheid van Verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele
verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Asbest:
Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat
er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de
aanwezigheid van asbest kan voortvloeien. Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende stoffen / materialen kan voortvloeien.

Ondergrondse tank:
Voor zover aan verkoper bekend is, zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Energielabel:
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

Zakelijke lasten:
Niet bekend.

Nadere informatie:
Relevante informatie is beschikbaar op de site van BOG auctions.

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Feitelijke vragen:
Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V., de heer R. Hengst, tel. 0118-620062

Juridische vragen:
CMS Derks Star Busmann, mevrouw I. Ruiter, tel. 020-3016281

Kenmerken

Overdracht
Statusgeveild
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingkantoorruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1962
Statusgeveild
Oppervlakten en inhoud
Kantoorruimte405 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (kantoor)2

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

house
house
house

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Makelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

 
Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?