Plaats zoekopdracht
Terug naar overzicht

Sierteeltstraat 1

Aalsmeer
kamers
Heeft u interesse? Maak een vrijblijvende afspraak

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop ex artikel 3:268 juncto 3:254 BW

Veilingdatum 6 december 2023

Kijkdagen:
Dinsdag 19 september 2023 15:00 – 16:30 uur
Dinsdag 10 oktober 2023 15:00 – 16:30 uur
Woensdag 15 november 2023 11:00 – 12:30 uur

Uitsluitend na voorafgaande aanmelding is het mogelijk om de kijkdagen te bezoeken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars. Per mail bedrijfsmakelaars@sinke.nl en via telefoon 0118-620062.

Veiling:
De onroerende zaak zal uitsluitend via internet executoriaal geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 6 december 2023 om 11.00 uur bij inzet en afslag via de website www.vastgoedveiling.nl. De afslag volgt 3 minuten na het einde van de inzet. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Schut van Os notarissen N.V. en conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015) en de bijzondere veilingvoorwaarden. De AVVI 2015, de bijzondere veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.vastgoedveiling.nl. De AVVI 2015, de bijzondere veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.vastgoedveiling.nl.

Voor deelname aan deze veiling dient men zich vooraf te registreren. Informatie hierover vindt u op de website van www.vastgoedveiling.nl.

Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 21 november 2023 om 23.59 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk en ondertekend bod gericht aan de notaris. Het bod kan gemaild worden naar: feliz.coll@dlapiper.com.

Dataroom:
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de onderstaande beschrijving niet-uitputtend is en additionele informatie/documentatie omtrent de onroerende zaak is opgenomen in een dataroom. De inloggegevens van de dataroom kunt u opvragen bij Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars. 

Omschrijving:
Het betreft een multifunctioneel bedrijfspand. Het bedrijfspand is in totaal 5.832 m² VVO groot verdeeld over 5 bouwlagen en beschikt over 140 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het gebouw is in 2020 gerealiseerd en voor het eerst in gebruik genomen. Voorheen was het geheel in gebruik als indoor belevingscentrum gericht op bloemen en planten. 

Indeling:
Begane grond : entree met balie, trap, toiletgroepen en dubbele lift, aansluitend 5 separate (bedrijfs)ruimtes, technische ruimtes en rolbaan naar 1e verdieping.
1e verdieping : lounge/restaurant met keuken en meerdere toiletgroepen, vide, aansluitend 3 separate (bedrijfs)ruimtes waarvan 1 opgesplitst in kleine kamers en rolbaan.
2e verdieping : kantoorvloer met toiletgroepen, pantry, vide en technische ruimte.
3e verdieping : kantoorvloer met toiletgroepen, pantry, vide.
4e verdieping : kantoorvloer met toiletgroepen, keuken, bar en vergaderruimtes.
Buitenterrein : ca. 140 parkeerplaatsen, opstelplaats voor bussen en personenvervoer en aansluitend terreininrichting met diverse groenelementen.

Afmetingen:
De oppervlaktes zijn ingemeten conform de NEN-2580. Koper wordt uitgenodigd de opgegeven oppervlakte(s) van het gekochte op juistheid te controleren.
Begane grond: 2.023 m2 VVO
1e verdieping:  1.895 m2 VVO
2e verdieping:     624 m2 VVO
3e verdieping:     624 m2 VVO
4e verdieping:     666 m2 VVO
Totaal:             5.832 m2 VVO

Bouwkundige informatie is in te zien in de dataroom.

Energielabel: A+++

Bedrijventerrein ‘Green Park Aalsmeer’:
Green Park Aalsmeer is een bedrijventerrein voor bedrijven uit onder andere de bloem- en sierteelt gerelateerde ondernemers, logistieke bedrijven en bedrijven uit de home, gift & garden sector. Het bedrijventerrein is op 5 minuten gelegen van Schiphol en hierdoor een uitstekende locatie voor zowel regionale bedrijven als bedrijven gericht op de internationale markten.

Vereniging Bedrijventerrein Locatie Oost:
De Vereniging Bedrijventerrein Locatie Oost heeft ten doel het (doen) beheren, onderhouden, in stand houden, vernieuwen en exploiteren van de tot gemeenschappelijk gebruik van de leden bestemde voorzieningen, het behartigen van de belangen van het bedrijventerrein en de leden, het bevorderen van een goede gang van zaken en het bewaken van de kwaliteit van het bedrijventerrein en het verkrijgen, verlengen en behouden van vergunningen en rechten van (semi)overheid en nutsinstanties voor het gebruik van het bedrijventerrein. De ledenbijdrage bedraagt per kwartaal € 1.907,50. In de dataroom zijn de statuten, de begroting 2023, het MJOP en de notulen 2023 in te zien.

Bodem:
Diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Uit de evaluatie van de rapporten blijkt dat de eerder vastgestelde verontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming voldoende is gesaneerd. De bodemrapportages zijn opgenomen in de dataroom.

Huurgegevens:
De huidige huurder heeft het recht tot 6 november 2023 om de lopende huurovereenkomst op te zeggen. Indien huurder geen gebruik maakt van dit recht wordt de hoofdhuurovereenkomst (en 3 allonges) voortgezet onder de navolgende voorwaarden:
Huurder: Stichting Bloemenbureau Holland
Gehuurde: 629 m2 VVO op de 3e verdieping alsmede 15 parkeerplaatsen
Huuropbrengst: € 120.344,04 per jaar excl. BTW
Ingangsdatum:1 augustus 2020
Opzegtermijn: 12 maanden
Expiratiedatum: 31 juli 2030
Door de huidige huurder van de 3e verdieping is de huur opgezegd per 31 december 2023. De opzeggingsbrief treft u aan in de dataroom.

Grootverbruik aansluiting:
Het registergoed heeft een grootverbruiksaansluiting. Een gebruiker van een grootverbruiksaansluiting heeft een wettelijke verplichting de meetdiensten te laten uitvoeren door een door Tennet erkend meetbedrijf. Deze meetdienst alsmede de verhuur, het beheer en onderhoud van de middenspanningsinstallatie wordt/werd door Kenter BV geleverd. Op de locatie is een 630kVA transformator aanwezig, die eigendom is van Kenter B.V. De ruimte is niet toegankelijk voor derden. Nadere informatie hierover treft u aan in de dataroom.

Kettingbedingen en erfdienstbaarheden:
Voor de volledige inhoud van de kettingbedingen en de erfdienstbaarheden, die op het registergoed rusten, wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden waarin deze volledig zijn opgenomen.

Bestemmingsplan
Het object valt onder het bestemmingsplan ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’. De bestemming is ‘bedrijventerrein – locatie oost’ en is onder andere bestemd voor:
– marktplaatsgebonden bedrijven als bedoeld in artikel 1.51 van de planregels;
– een groothandelscentrum als bedoeld in artikel 1.37 van de planregels;
– leisure en kennis als bedoeld in artikel 1.44 van de planregels;
– logistieke bedrijven als bedoeld in artikel 1.46 van de planregels;
– ondergeschikte detailhandel als bedoeld in artikel 1.54 van de planregels;
– gebouwen en andere bouwwerken die voor de bedrijfsuitoefening nodig zijn;
– de bedrijfsterreinen en opslag ten behoeve van de bedrijfsuitoefening.
Binnen het kader van voormelde bestemmingsomschrijving is voorts het volgende gebruik toegestaan:
a. niet-zelfstandige kantoren (een onderdeel van een bedrijf, dat andere bedrijfsactiviteiten als inkomstenbron heeft en waarvoor het kantoor uitsluitend een ondersteunende functie heeft)
b. productiegebonden detailhandel (detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, bewerkt en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie);
c. perscontainers;
d. opslag van fustage en containers ten behoeve van de marktplaats voor sierteelt (de aan de Legmeerdijk te Aalsmeer gevestigde marktplaats voor sierteelt en aan sierteelt verwante producten)
Voor een uitgebreide beschrijving van de bestemmingsplanbepalingen verwijzen wij u naar het bestemmingsplan in de dataroom.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Aalsmeer
Sectie      : B
Nummer  : 9946
Grootte    : 10.915 m2
Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie kadaster: Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie kadaster.

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Opleveringsniveau:
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat: “as is where is”.

Fiscaal:
De wegens de verkrijging van de onroerende zaak verschuldigde overdrachtsbelasting (10,4%) is geheel voor rekening van koper. Verkoper wenst te opteren voor BTW-belaste levering. Indien de koper dit niet wenst dan dient koper het BTW-nadeel aan verkoper te vergoeden. Deze vergoeding is niet inbegrepen in de koopprijs. Voor de uitgebreide regelingen wordt verwezen naar de fiscale paragraaf die is opgenomen in artikel 10 lid 2 tot en met 5 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

Informatie over de veiling:
Voor informatie over de veiling verwijzen wij u nadrukkelijk naar de bijzondere veilingvoorwaarden, de gegevens in de dataroom en de advertentie op www.vastgoedveiling.nl.

Veilingvoorwaarden:
Een uittreksel van de bijzondere veilingvoorwaarden zal tenminste 30 dagen voor de veilingdatum op de website www.vastgoedveiling.nl worden geplaatst.

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Feitelijke vragen:
Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V., de heer R. Hengst, tel. 0118-620062

Juridische vragen:
De veiling wordt collegiaal uitgevoerd door DLA Piper Nederland N.V. en Schut van Os notarissen N.V.
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw F. Coll van DLA Piper Nederland N.V., tel. 06-29555664, email: feliz.coll@dlapiper.com.

Lees de volledige omschrijving Verberg de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
  • Status
    Beschikbaar

Plattegronden

Media

Weergave:
Aangeboden door vestiging Bedrijfsmakelaars
Waar kunnen we je mee helpen?
Onze specialisten van vestiging Bedrijfsmakelaars staan graag voor u klaar! Liever direct contact? Bel of mail ons dan via: 0118 620 062 bedrijfsmakelaars@sinke.nl

Actuele aanbod

Bekijk alle objecten Bekijk alles