Icarus 30 Heerenveen

Algemeen

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop ex art. 3:268 B.W.

Een casco bedrijfsobject met ondergrond gelegen vrijwel direct aan de A7. Het pand is qua bouw aangevangen in 2016 en verkeert sinds 2017 in onafgebouwde staat. Het pand is gesitueerd op 10.256 m2 eigen grond.

Veiling:
De onroerende zaak zal via internet executoriaal geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 26 maart 2021 via de website www.bog-auctions.com om 10.00 uur bij inzet en afslag. De afslagfase volgt 5 minuten na het einde van de inzetfase. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Trip Advocaten & Notarissen en conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015). De AVVI 2015, de Bijzondere Veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.bog- auctions.com.

Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt. Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Voor registratie als bieder verwijzen u naar de website: www.bog-auctions.com.

Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 11 maart 2021 om 24.00 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk en ondertekend bod gericht aan Trip Advocaten & Notarissen, de heer F. Roelink, Hereweg 93, 9721 AA Groningen, mail: veilingen@triplaw.nl.

Gebruikt u voor het doen van een onderhandse bieding s.v.p. het op genoemde website geplaatste biedformulier onderhandse biedingen. De executant is niet gehouden om op een onderhandse bieding in te gaan.

Plok:
De inzetpremie bedraagt 1% van de hoogste inzetsom en is voor rekening van de koper. Overigens wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Gunning:
De verkoper houdt zich het recht van beraad voor de geveilde onroerende zaak niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur uitspreken.

Levering:
De levering is conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden (uiterlijk 6 weken na gunning) in de staat waarin het zich bevindt bij afname door betaling van de koopprijs.

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan
mededeling achterwege blijft.

Kosten:
Voor rekening van koper komen uitsluitend de kosten vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Tjalleberd
Sectie: K
Nummers: 2215 en 2066
Groot: respectievelijk 6.543 m2 en 3.713 m2
Totaal: 10.256 m2

Oppervlakte begane grond:
De globale oppervlakte begane grond is ca. 5.650 m2 BVO. Deze oppervlakte is ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ligging en bereikbaarheid:
Het object is uitstekend gelegen op het Internationaal Bedrijventerrein Friesland (IBF) aan de oostzijde van Heerenveen en zichtbaar vanaf de A-32 Leeuwarden-Heerenveen-Zwolle en ook vanaf de A-7 Heerenveen-Groningen. De bereikbaarheid is eveneens uitstekend. Het bedrijventerrein heeft eigen opritten van en naar de A-32 en A-7.

Gevestigde bedrijven zijn onder andere Royal A-ware Foodgroup, Fonterra, Henri Willig, Ausnutria Hyproca, Oranje Nutrition, AB Transportgroup, Bakker Logistiek en Warehousing, Tetrapak, Glen Dimplex, Body & Fitshop, Lidl DC en Zebra.

Bestemming:
Het object is gelegen binnen het bestemmingsplan "Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF) dat is vastgesteld op 8 december 2011. De bestemming van het geheel is "Bedrijventerrein" met als functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2".

Bodem:
Ten aanzien van bodeminformatie is een bodemloketrapport beschikbaar, waarin aangegeven staat de resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek aangeven dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. Een drietal bodemrapporten zijn opgenomen in de dataroom van www.bog-auctions.com.

Fiscaal:
De wegens de verkrijging van de registergoederen verschuldigde overdrachtsbelasting – behoudens eventuele vrijstelling – is geheel voor rekening van de koper.

Wegens de levering van de registergoederen is van rechtswege omzetbelasting verschuldigd, aangezien de levering van de registergoederen (gebouw in aanbouw, nog niet in gebruik genomen) is aan te merken als een levering als bedoeld in artikel 11 lid 1 aanhef sub a. onder 1? Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 lid 5 en 6 Wet op de omzetbelasting 1968. De omzetbelasting wordt, wanneer de koper kwalificeert als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, verlegd naar de koper op de voet van het bepaalde in artikel 24ba lid 1 aanhef en onderdeel d. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in samenhang met het bepaalde in paragraaf 5.3. van het besluit van de Staatssecretaris van Financiën de dato negentien september tweeduizend dertien (kenmerk BLKB2013/1686M).

Veilingvoorwaarden:
De Bijzondere veilingvoorwaarden zullen tenminste 30 dagen voor de veilingdatum op de website www.bog-auctions.com worden geplaatst.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de executoriale verkoop ex art. 3:268 B.W. van de “Icarus 30, Heerenveen". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Overdracht
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar2016
Statusbeschikbaar
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal5650 m²

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Makelaars
Park Veldzigt 2
4336 DX Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

 
Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Park Veldzigt 2
4336 DX Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Park Veldzigt 2
4336 DX Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?