Koningin Julianastraat 50 Tholen

Algemeen

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop ex art. 3:268 BW
Veilingdatum 6 februari 2020

Kijkdagen:
Vrijdag 10 januari 2020 10.00 - 11.00 uur
Donderdag 16 januari 2020 15.00 - 16.00 uur

Veiling:
De onroerende zaak zal via internet executoriaal geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 6 februari 2020 via de website www.bog-auctions.com om 10.00 uur bij inzet en afslag. De inzetveiling van 10.00 tot 10.15 uur, behoudens verlenging. De afslagfase volgt 5 minuten na het einde van de inzetfase. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan notariskantoor Van der Stap Notarissen te Rotterdam en conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015). De AVVI 2015, de Bijzondere Veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.bog-auctions.com.

Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt. Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op deze wijze worden gegadigden gekoppeld aan het door hen aangemaakte account.

Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 22 januari 2020 om 24.00 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk en ondertekend bod gericht aan Van der Stap notarissen, de heer J. van Burg, fax (088) 1880001 of email: veiling@vdstap.com, Postbus 2450, 3000 CL Rotterdam.

Samenvatting:
- Koningin Julianastraat 50 (4691 GR) Tholen
- 4.690 m2 perceel
- 396 m2 bebouwd
- Veiling op 6 februari 2020 om 10:00 via BOG-auctions
- Onderhandse biedingen tot uiterlijk 22 januari om 24:00
- De verkoper behoudt zich het recht om niet te gunnen en zal zich hierover binnen 5 werkdagen na de veiling uitspreken
- Kijkdagen 10 januari om 10:00 – 11:00 en 16 januari om 15:00 – 16:00

Omschrijving:
Het betreft een openbare executoriale verkoop ex art. 3:268 BW van een voormalig bloembol verwerkingslocatie staande en gelegen aan de Koningin Julianastraat 50 (4691 GR) in Tholen. Het geheel bestaat uit 204 m2 bedrijfsruimte (bouwjaar 1964), 82 m2 kantoor (bouwjaar 1998) en 110 m2 opslagruimte (bouwjaar 1972) op een perceel van 4.690 m2.

Ligging en bereikbaarheid:
Het onderhavige is gelegen net buiten de bebouwde kom van Tholen tussen de uitgestrekte landerijen en tegenover een woonwijk.

Tholen behoort bij provincie Zeeland maar is georiënteerd op Brabant. Tholen heeft een unieke ligging tussen de wereldhavens. Vanaf de onderhavige locatie zit u binnen vijf minuten op de snelweg A4 en zijn steden als Antwerpen, Rotterdam en Breda binnen een half uur bereikbaar. Dat maakt het een aantrekkelijke vestigingslocatie. Tholen (gemeente) telt 25.733 inwoners.

Publiekrechtelijke Bestemming:
Thans vigeert op de onderhavige locatie het bestemmingsplan ‘Kommen Gemeente Tholen’ vastgesteld op 14 maart 2013 en geheel onherroepelijk in werking. Conform het bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Wonen – Vrijstaand’ met de bouwaanduiding ‘Bijgebouwen’. Dit betekent dat op basis van de huidige bestemming de onderhavige locatie uitsluitend gebruikt kan worden als bijgebouw bij het voorgelegen woonhuis aan de Koningin Julianastraat 52 in Tholen. Een gedeelte van het perceel heeft de bestemming agrarisch. De bestemmingsplanbepalingen zijn aanwezig in de dataroom van BOG-auctions. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gemeente Tholen.

Kadastrale omschrijving:
Een perceel grond met opstallen, staande en gelegen te 4691 GR Tholen, Koningin Julianastraat 50, kadastraal bekend gemeente Tholen, sectie N, nummer 1681, groot zesenveertig aren negentig centiaren,
belast met wee zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet respectievelijk ten behoeve van:
- de naamloze vennootschap: "N.V. Nederlandse Gasunie", statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9727 KC Groningen, Concourslaan 17, postadres: Postbus 19, 9700 MA Groningen;
- de naamloze vennootschap: "Evides N.V.", statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3063 NH Rotterdam, Schaardijk 150, postadres: Postbus 4472, 3006 AL Rotterdam.

Erfdienstbaarheden
Ten behoeve van het onderhavige als heersend erf, en ten laste van het aan verkoper in eigendom verblijvend gedeelte van voormeld perceel gemeente Tholen, sectie N, nummer 1682 (voorheen 1205), als dienend erf, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van overpad om te komen van en te gaan naar het onderhavige naar en van de Koning Julianastraat, uit te oefenen over het perceel gemeente Tholen, sectie N, nummer 1682, onder de volgende bepalingen:
a. De erfdienstbaarheid wordt gevestigd voor bepaalde tijd, met dien verstande dat deze zal eindigen zodra de bestemming van het verkochte is gewijzigd naar woningbouw.
b. Voor de erfdienstbaarheid is door de eigenaar van het heersend erg geen vergoeding verschuldigd.
c. Het overpad mag worden gebruikt om daarover te voet te gaan, danwel per (brom)fiets, auto en/of vervoermiddel in de ruimste zin des woords, zulks door zowel de eigenaren van het heersend en dienend erf als door de door hen toegelaten personen en voor alle vervoer op voorgeschreven wijze van zaken en goederen.
d. Het is verboden om vervoermiddelen van welke aard ook op het overpad te plaatsen anders dan voor het directe gebruik als zodanig vereist zal zijn, zodat dit gebruik ongehinderd en onverminderd zal kunnen plaatshebben.

Bouwjaar
1964, verbouwing in 1972 en 1998

Afmetingen:
Bedrijfsruimte : 204 m2 VVO
Kantoor : 82 m2 VVO
Opslag : 110 m2 VVO

Bodeminformatie:
In 2008 is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd door Agel adviseurs, waarin vermeld staat: "dat indertijd ter plaatse van het noordelijke gedeelte van de berging een sterke verontreiniging in grond en grondwater met minerale olie is aangetoond. De oorzaak van de verontreiniging met minerale olie is niet eenduidig te verklaren. Sanering van deze verontreiniging is bij het huidige gebruik niet spoedeisend. Bij ontwikkeling van de locatie dient rekening te worden gehouden met het nemen van sanerende maatregelen".

Asbest:
Het dak van het gedeelte gebouwd in 1964 bestaat uit asbest golfplaten. Er bestaat de mogelijkheid dat er meer asbesthoudende stoffen/materialen in de onroerende zaak aanwezig kunnen zijn. Het risico daarvan rust geheel bij koper.

Gerechtelijke procedure
In een procedure tussen de huidige eigenaar van het object en de voormalige eigenaar van het object, heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaald dat de tussen hen gesloten koopovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden maar dat deze ontbinding niet heeft geleid tot de overgang van rechtswege van de eigendom van het object van de huidige eigenaar naar de voormalige eigenaar. Mitsdien is de huidige eigenaar, ondanks de procedure, eigenaar gebleven van het object en is de door de huidige eigenaar aan de executant verleende hypotheek, op basis waarvan de onderhavige veiling van het object plaatsvindt, niet aangetast. Het arrest waarin deze einduitspraak is opgenomen in de openbare online dataroom.

Voorbehoud:
Verkoop geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring eigenaar en hypotheekhouder.

Plok:
De inzetpremie bedraagt 1% van de hoogste inzetsom en is voor rekening van koper. Overigens wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 7 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

Gunning:
De verkoper houdt zich het recht van beraad voor de geveilde onroerende zaak niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk vijf werkdagen na de veiling uitspreken.
Bij een onderhandse bieding is deze termijn anders, namelijk 4 weken na goedkeuring van de koopovereenkomst door de voorzieningenrechter.

Levering:
De koper dient uiterlijk 6 weken na de gunning af te nemen door voldoening van de koopprijs, kosten en belastingen.

Waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 3 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 10% van het door hem uitgebrachte bod met een minimum van € 15.000,--. Bij onderhandse verkoop geldt een periode van 2 dagen.

Fiscaal:
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd.

Kosten:
Voor rekening van koper komen uitsluitend de kosten vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Energielabel:
Niet bekend.

Zakelijke lasten:
Niet bekend.

Opleveringsniveau:
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat: "as is where is".

As is where is:
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom via BOG Auctions alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Veilingvoorwaarden:
De Bijzondere veilingvoorwaarden zullen tenminste 30 dagen voor de veilingdatum op de website www.bog-auctions.com worden geplaatst.

Nadere informatie:
Relevante informatie is beschikbaar op de site van www.bog-auctions.com

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Feitelijke vragen:
Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V., de heer J. Schreuder, tel. 0118-620062

Juridische vragen:
Van der Stap notarissen, de heer J. van Burg, tel. 088-1880040

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijsverkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1964
Statusverkocht
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal396 m²
Kantoorruimte82 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (kantoor)1

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

house

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Makelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

 
Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?