Kanaalkwartier ong Tilburg

verkocht

Algemeen

Omschrijving

Ontwikkelingslocatie

Onbebouwde grond, totaal groot 22.919 m2, gelegen in Tilburg, in de Kanaalzone tussen Dijksterhuisstraat, Enschotsestraat en Ringbaan Oost. De percelen worden in zijn geheel aangeboden en niet separaat verkocht.

Kenmerken
- Locatie Kanaalkwartier
- Percelen tezamen 22.919 m2
- Maximum bebouwingspercentage 100%
- Maximum bouwhoogte 10 meter
- Bestemming ‘Gemengd-Grootschalig’
- Vraagprijs € 3.900.000,- k.k.

Ligging en bereikbaarheid
De locatie Kanaalkwartier ligt in de Kanaalzone aan de oostzijde van Tilburg en is ingeklemd tussen het kanaal en de Ringbaan Oost. Deze zone is van oudsher een industriële locatie en is nog steeds voor het grootste gedeelte in gebruik als bedrijfslocatie. Rondom de locatie zijn volop bedrijfsmatige activiteiten: aan weerszijden van de Ringbaan-Oost zijn twee tankstations gevestigd, verder zijn er onder andere opslagbedrijf Shurgard, autoverhuur Hertz, Vion Food, Wilms Vlees in de nabije omgeving gevestigd.

De locatie is via de Ringbaan-Oost per auto goed bereikbaar. Het Kanaalkwartier ligt op circa 1,5 km van NS station Tilburg. Aan de Ringbaan-Oost ter hoogte van de locatie is de bushalte van lijn 6 gelegen, een directe verbinding met het NS-station.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt € 3.900.000,-- kosten koper.

Fiscaal
De levering is belast met overdrachtsbelasting (6%). Na de levering kan koper voor zijn eigen rekening en risico bezwaar indienen bij de Belastingdienst.

Zodra bekend is wie de kopende partij is en wat zijn bedoelingen zijn met de grond, wordt deze kopende partij in de gelegenheid gesteld een ruling aan te vragen bij de Belastingdienst terzake eventuele levering als bouwterrein belast met BTW.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummers: 9264
Grootte: 96 are en 42 centiare

Er geldt een publiekrechtelijke beperking:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming.

Gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummers: 9263
Grootte: 60 centiare

Er geldt een publiekrechtelijke beperking:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming.


Gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummers: 9265
Grootte: 1 hectare 6 are en 54 centiare

Er geldt een publiekrechtelijke beperking:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming.

Gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummers: 6822
Grootte: 9 are 9 centiare

Kadastrale gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummer: 8417
Grootte: 2 are 7 centiare

Kadastrale gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummer: 8418
Grootte: 2 are 57 centiare

Kadastrale gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummer: 9067
Grootte: 2 are 30 centiare

Kadastrale gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummer: 9078
Grootte: 22 centiare

Kadastrale gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummer: 9079
Grootte: 1 are 48 centiare

Kadastrale gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummer: 8565
Grootte: 5 are 10 centiare

Kadastrale gemeente: Tilburg
Sectie: B
Nummer: 8702
Grootte: 2 are 80 centiare

Totale grootte: 22.919 m2

Oplevering
In overleg te bepalen.

Bankgarantie / waarborgsom
Koper dient een garantie ter grootte van 10% van de koopsom binnen 14 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst bij de notaris te storten.

Bestemming
Het onderhavige is gelegen binnen het thans vigerende bestemmingsplan ‘Theresia-Loven-Besterd 2016’, vastgesteld d.d. 17 januari 2017 en onherroepelijk in werking is getreden. De bestemming van het geheel is "Gemengd-Grootschalig" met (gedeeltelijke) de gebiedsaanduidingen ‘Veiligheidszone – aandachtsgebied LPG’ en ‘Veiligheidszone – LPG’.
De voor "Gemengd-Grootschalig" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven behorende tot maximaal categorie 3.1 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten en bedrijven behorende tot maximaal categorie 3.2 uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten waarbij in het bestemmingsvlak de maximaal toegestane categorie is weergegeven met dien verstande dat:
1. risicovolle inrichtingen alleen zijn toegestaan, die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
2. inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder jo. onderdeel D van Bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht alleen zijn niet toegestaan;
b. de op het tijdstip van ter visie legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande bedrijven die vallen in een hogere dan de in het bestemmingsvlak maximaal toelaatbaar geachte categorie zoals vermeld in Bijlage 3 Overzicht bedrijven met afwijkende milieucategorie en aangeduid met 'bedrijf van categorie 3.2', 'bedrijf van categorie 4.1' danwel 'bedrijf van categorie 4.2', met dien verstande dat deze bedrijven alleen als bestaand zijn toegestaan;
c. kantoren tot maximaal 250m² bruto vloeroppervlak per zelfstandige eenheid met een maximum van 700m² bruto vloeroppervlak per bestemmingsvlak, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging ;
d. recreatie, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging ;
e. sport, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging ;
f. dienstverlening, voor zover het voorzieningen en de categorie betreft die zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging ;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. bouwwerken van algemeen nut.

Voor nadere informatie omtrent de bestemmingsplanbepalingen wordt verwezen naar de dataroom.

Milieu
Voor de huidige locatie hebben in de loop der tijd diverse bodemonderzoeken plaatsgevonden. Er is sprake van milieuverontreiniging van de ondergrond en grondwater. Door Ingenieursbureau Tauw is een verkennend en afperkend bodemonderzoek verricht d.d. 24 juli 2019. Dit bodemonderzoek is aanwezig in de dataroom.

Asbest
Bij een verkennend bodemonderzoek is asbestverdacht materiaal aangetroffen er kan derhalve niet worden uitgesloten dat ook elders op het terrein asbest(verdacht)materiaal aangetroffen kan worden op het maaiveld en/of in de bodem. Zie voorts paragraaf asbest in het verkennend en afperkend bodemonderzoek verricht d.d. 24 juli 2019 door Ingenieursbureau Tauw.

Milieu/ondergrondse tank(s)
Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige toestand van de registergoederen. Evenmin vrijwaart verkoper koper jegens (mogelijke) claims en aansprakelijkheden van derden, welke (zullen) voortvloeien uit of betrekking hebben op de milieukundige toestand van de registergoederen en/of de omgeving.

Staat van oplevering
De registergoederen worden te zijner tijd geleverd in de staat waarin het zich dan bevindt (as is, where is) geleverd.

As is where is
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de staat van de registergoederen, de milieukundige staat daaronder uitdrukkelijk begrepen. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de koop-/leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de (milieukundige) staat van de registergoederen. Door het doen van een bieding verklaart koper alle
relevante informatie middels de dataroom te hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en daarmee volledig in te stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Model koopovereenkomst
Er is door DLA Piper Nederland N.V. een concept koopovereenkomst opgesteld. Dit concept is beschikbaar in de dataroom.
Koper dient zich te conformeren aan dit concept koopovereenkomst

Notariskeuze
De akte van levering zal worden gepasseerd door een van de notarissen verbonden aan het kantoor DLA Piper Nederland N.V.

Dataroom
Voor belangstellenden zijn relevante documenten beschikbaar via onze dataroom:

1. Kadastrale gegevens en kadastrale kaart
2. Leveringsakten
3a. Bestemmingsplanbepalingen
3b. Parkeernormen 2017
3c. Toekomstperspectief Kanaalzone
4a Beschikkingen (Wet bodembescherming)
4b. Verkennend en afperkend bodemonderzoek, Ringbaan Oost 114, Tilburg d.d. 24 juli 2019 van Tauw
5. Concept koopovereenkomst
De inloggegevens kunt u opvragen via ons kantoor.

Disclaimer:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijsverkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingbouwgrond
Bouwvormn.v.t.
Huidige bestemmingbouwgrond
Huidiggebruikbouwgrond
Statusverkocht

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

house

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Makelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

 
Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?