Vijfhuizenberg 42G, H, L Roosendaal

Algemeen

Omschrijving

VEILING IN COMBINATIE
Dit betreft een ‘veiling in combinatie’. Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels. Dit object maakt deel uit van een veiling van 2 kavels die ieder apart en aansluitend als geheel geveild worden.

Veiling:
De onroerende zaak zal via internet vrijwillig geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 31 oktober 2019 via de website www.bog-auctions.com om 11.30 uur bij inzet en afslag. De afslagfase volgt 5 minuten na het einde van de inzetfase. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de Platformnotarissen verbonden aan Nysingh Notarissen en ten overstaan van een de notarissen verbonden aan De Zeeuwse Alliantie als projectnotaris en conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden voor vrijwillige veilingen 2013 (AVVI 2013). De AVVI 2013, de Bijzondere Veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.bog-auctions.com. Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt. Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op deze wijze worden gegadigden gekoppeld aan het door hen aangemaakte account.

Kijkdagen:
Donderdag 3 oktober 2019 15.00 - 16.00 uur
Dinsdag 8 oktober 2019 10.00 - 11.00 uur

Omschrijving:
Object 1:
Casco kantoorruimte van ca. 275 m² gelegen op de 1e verdieping (splitsbaar in twee kantoorruimtes) van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw en 4 eigen parkeerplaatsen naast het gebouw gelegen parkeerterrein.

Object 2:
Casco kantoorruimte van ca. 150 m² gelegen op de 1e verdieping van een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw en 2 eigen parkeerplaatsen naast het gebouw gelegen parkeerterrein.

Kadastrale omschrijving
Object 1
1a. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte en verder toebehoren, gelegen op de eerste verdieping, en twee parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk terrein, plaatselijk bekend als Vijfhuizenberg 42H te Roosendaal, kadastraal bekend gem. Roosendaal en Nispen sectie K nummer 7826 A 7, uitmakende het veertienduizend een honderd negenenvijftig/eenhonderd negentienduizend negenhonderd vierentachtigste (14.159/119.984) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met daarop gebouwd bedrijvencomplex, plaatselijk bekend als Vijfhuizenberg 42 C tot en met 42L te Roosendaal, omvattende acht bedrijfsruimten op de begane grond en de eerste verdieping, zestien parkeerplaatsen op het gemeenschapelijke terrein en verder toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kad. bekend gem. Roosendaal en Nispen, sectie K, nummers 7297, 7821 en 7822, resp. groot 12 a en 87 ca, 2 ca en 1 a en 17 ca.
1/32 onverdeeld aandeel in de mandelige zaak, bestemd tot gemeenschappelijk nut en gebruikt als gemeenschappelijke wegen en paden, kad. bekend gem. Roosendaal en Nispen, sectie K, 7299.

1b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte en verder toebehoren, gelegen op de eerste verdieping, en twee parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk terrein, plaatselijk bekend als Vijfhuizenberg 42G te Roosendaal, kad. bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie K nummer 7826 A 8, uitmakende het twaalfduizend zevenhonderd zestig/eenhonderd negentienduizend negenhonderd vierentachtigste (12.760/119.984) onverdeeld aandeel in de hiervoor omschreven gemeenschap;
1/32 onverdeeld aandeel in de mandelige zaak, bestemd tot gemeenschappelijk nut en gebruikt als gemeenschappelijke wegen en paden, kad. bekend gem. Roosendaal en Nispen, sectie K, 7299.

Object 2

2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte en verder toebehoren, gelegen op de eerste verdieping, en twee parkeerplaatsen op het gemeenschappelijk terrein, plaatselijk bekend als Vijfhuizenberg 42L te Roosendaal, kad. bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie K nummer 7826 A 5, uitmakende het vijftienduizend zeshonderd vijf/eenhonderd negentienduizend negenhonderd vierentachtigste (15.605/119.984) onverdeeld aandeel in de hiervoor omschreven gemeenschap;
1/32 onverdeeld aandeel in de mandelige zaak, bestemd tot gemeenschappelijk nut en gebruikt als gemeenschappelijke wegen en paden, kad. bekend gem. Roosendaal en Nispen, sectie K, 7299.

Voorzieningen:
Object 1:
- intercominstallatie
- centraal trappenhuis
- pantry/keuken
- sanitaire groep, dames- en herentoiletgroep.
- saus/behang klare wanden.
- natuurlijke ventilatie middels DUCO systemen.
- eigen aansluitingen gas/water/electra
- voorbereiding voor cv-installatie.
- vrije hoogte 3 m
- volledig geïsoleerd
- toegang vluchttrap

Object 2:
- intercominstallatie
- centraal trappenhuis
- natuurlijke ventilatie middels DUCO systemen
- eigen aansluitingen gas/water/electra
- onafgewerkte vloeren en wanden (ruwbouw)
- vrije hoogte 3 m
- volledig geïsoleerd
- toegang vluchttrap
- geen afvoer aanwezig

Bouwjaar
2011

Afmetingen:
Object 1a, 1b : Vijfhuizenberg 42 H en G : 275 m2 VVO
Object 2 : Vijfhuizenberg 42 L : 150 m2 VVO

Ligging en bereikbaarheid:
De objecten zijn gelegen op bedrijventerrein Vijfhuizenberg. Bedrijventerrein Vijfhuizenberg ligt in het zuidwesten van Roosendaal, tegen de wijk Tolberg en tussen de spoorwegen Roosendaal-Antwerpen en Roosendaal-Bergen op Zoom. Kenmerkend is de combinatie van bedrijven en woningen. Het totale terrein omvat vijftien hectare. Op het bedrijventerrein zijn diverse bedrijven gevestigd onder andere: Bloembinderij Koningskruid, Boerke Schepers, Schrauwen Vorkheftrucks, Wijnhandel ’t Kuiperke, Z-IEN Fashion & Design, De Groen Taxiservice, etc.

Publiekrechtelijke bestemming:
Het object is gelegen binnen het "Vijfhuizenberg-Hulsdonk", dat is vastgesteld op 9 oktober 2018. De bestemming van het geheel is ‘Gemengd – Vijfhuizenberg’ en deze gronden zijn onder andere bestemd voor:
- bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 2 en 3.1 in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- kantoren;
- maatschappelijke voorzieningen: bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd- /kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven, zorg en welzijn;
De bestemmingsplanregels zijn beschikbaar in de dataroom van BOG-Auctions.

Bodeminformatie:
Uit bodemloket en de rapportage van de Omgevingsdienst West Brabant blijken geen nadere bijzonderheden. De rapportages zijn beschikbaar in de dataroom van BOG auctions.

Verenigingen van Eigenaars (VvE):
De VvE bijdrage bedraagt:
Object 1a/1b : 42 H en G respectievelijk € 377,50 en € 345,45 per kwartaal
Object 2 : 42L € 410,62 per kwartaal

De balans en het financieel overzicht 2018, de goedgekeurde begroting 2019 en de notulen van de Vereniging van eigenaars "Business Centrum Vijfhuizenberg" zijn aanwezig in de dataroom van BOG auctions. Het reservefonds op 31 december 2018 bedroeg € 10.946,02 en voor de mandeligheid is er een bedrag gereserveerd van € 6.000.De huidige eigenaar heeft een betalingsachterstand ten aanzien van de VvE. De achterstand zal ingehouden worden de verkoopopbrengst.

Voorbehoud:
Verkoop geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring eigenaar en hypotheekhouder.

Plok:
De inzetpremie bedraagt 1% van de opbrengst, deze inzetpremie komt ten laste van de koper in de veiling.

Gunning:
De verkoper houdt zich het recht van beraad voor de geveilde onroerende zaak niet te gunnen en zal zich hierover na 14 werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur uitspreken.

Levering:
De levering is conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden (uiterlijk 6 weken na gunning) in de staat waarin het zich bevindt bij afname door betaling van de koopprijs.

Waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 4 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 10% van het door hem uitgebrachte bod.

Fiscaal:
Ter zake van de levering van het object is omzetbelasting (21%) verschuldigd (het object is na stichting nog niet in gebruik is genomen).

Kosten:
Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het notarieel honorarium, kadastrale kosten, 1% inzetpremie (over het hoogste bod bij inzet), de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting en de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.

Energielabel:
n.n.b.

Zakelijke lasten:
n.n.b.

Opleveringsniveau:
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat: "as is where is".

As is where is:
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom via BOG Auctions alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Kenmerken

Overdracht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingkantoorruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar2001
Statusverkocht
Oppervlakten en inhoud
Kantoorruimte425 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (kantoor)1

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Makelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

 
Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?