Mr. F.J. Haarmanweg 25 Terneuzen

Algemeen

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Kijkdagen:
woensdag 7 maart 2018 van 13.00 tot 15.00 uur
vrijdag 9 maart 2018 van 13.00 tot 15.00 uur

Algemeen:
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan het Business Park Terneuzen. Dit geheel wordt gevormd door het voormalige fabriekscomplex van Philips Lighting in Terneuzen. Het is centraal gelegen aan de Mr. F.J. Haarmanweg, op het industrieterrein Noorderdokken/Haarmanweg, vlakbij het kanaal Gent-Terneuzen.

Het totale oppervlakte van het complex bedraagt ca. 7 hectare en bestaat uit een grote diversiteit aan opstallen. Dit betreft kantoren, bedrijfsruimten, terreinen en opslagruimten. Het Philips complex kent een historie die tot 55 jaar terugvoert. De laatste tien jaar is Philips aan het afbouwen op deze locatie en per 1 november 2016 maken zij geen gebruik meer maken van het complex.

Het complex is de laatste jaren opgedeeld in diversen ruimten die afzonderlijk verhuurd zijn. Zo is het voormalige kantoorgebouw aan de voorzijde in gebruik als multifunctioneel business center en zijn de voormalige fabriekshallen in gebruik als opslagruimten. Dit betreft veelal kortlopende huurovereenkomsten, de totale huidige huuropbrengst bedraagt circa
€ 234.000,= op jaarbasis, exclusief BTW.

Voor een specificatie van de huurinkomsten verwijzen wij naar het in de dataroom opgenomen huuroverzicht d.d. 1 januari 2018.

Dit object is door zijn strategische ligging uitstekend geschikt voor een herontwikkeling.

Historie:
De Philips fabriek startte in 1961 en vervaardigde flitslampen, later glimlichten voor spaarlampen en spaarlampen. In de topjaren werkten er meer dan 1000 mensen. In 1972 werd een fabriek voor starters voor tl-buizen opgestart. In 2000 vond een overplaatsing van de spaarlampproductie naar Pila plaats, waardoor 280 van de 500 banen verloren gingen. In 2014 werd bekend dat de Philipsfabriek najaar 2016 ging sluiten vanwege de toenemende vraag naar Led-verlichting. Parallel aan de ontwikkeling bij Philips heeft er gedurende de afgelopen 15 jaar een herbestemming plaatsgevonden voor de bestaande kantoor-en bedrijfsruimten.

Globaal
Het complex is globaal op te delen in de volgende gebouwen:

A. Bedrijfshal, ca. 4.061 m2 VVO, ruim 7 meter hoog hiervan is 1.400 m2 ingericht als sporthal
1.200 m2 geschikt voor productie en/of opslagruimte geflankeerd door kantoorruimten, kantine met keuken, garderobe/kleedruimte en toiletgroepen. Aan de voorzijde bevinden zich eveneens kantoorruimten. De kantoorruimten op de begane grond en 1e verdieping zijn ca. 1.303 m2 VVO.
B. Bedrijfshal(len), totaal groot ca. 3.418 m2 VVO.
C. De 'machinekamer' gelegen aan de achterzijde welke in de verwarmingsketel voor het gehele complex huisvest (ca 200 m2) en bedrijfsruimte, ca. 445 m2 VVO.
D. Kantoorruimten gelegen aan de achterzijde van de Industrieweg met een oppervlakte van totaal ca. 1.095 m2 VVO.
G. Op de kavel aan de rechterzijde ligt gebouw G, deze is groot ca. 346 m2 VVO.
H. Voormalige receptie, ca. 234 m2 VVO.
O. Bedrijfshal aan weerszijden gelegen aan binnentuin, met kantoorruimten, totaal ca. 3.275 VVO.
P. Opslag/magazijnruimte ca. 75 m2 VVO.
Q. Gebouw ca. 103 m2 VVO.
R. Gebouw ca. 155 m2 VVO.
V. Bedrijfshal ca. 2.812 m2 VVO met kantoorruimten ca. 1.297 m2 VVO en doorgang naar gebouw X,
X. Bedrijfsruimte met een oppervlakte van ca 2.850 m2 VVO, bestaande uit magazijn en kantoorruimte. De hal is opgetrokken uit een staalconstructie voorzien van een platdak. De werkhoogte is een ruimte 8,8 m en aan de achterzijde is deze hal voorzien van 3 loading docks.

De oppervlakte van het gehele perceel is groot 70.715 m2, waarvan een gedeelte bebouwd en 2 kavels met enkele bebouwing of parkeerterrein.

Kadaster
Plaats Straat Sectie Nummer Oppervlakte Cultuur
Terneuzen Mr. F.J. Haarmanweg 25 M 3059 8.120 m2 Bedrijvigheid (industrie) terrein
Terneuzen Mr. F.J. Haarmanweg 25A M 3058 16.045 m2 Bedrijvigheid (industrie) terrein
Terneuzen Mr.F.J. Haarmanweg 25 M 3060 40.550 m2 Bedrijvigheid (industrie) terrein
Terneuzen Mr.F.J. Haarmanweg F 2063 6.000 m2 Bedrijvigheid (industrie) terrein
Totaal groot 70.715 m2

Bereikbaarheid:
Het object ligt op het bedrijfsterrein aan de rand van Terneuzen. Terneuzen maakt onderdeel uit van Zeeuws Vlaanderen en telt ruim 105.000 inwoners. Daarvan wonen er ruim 55.000 in de gemeente Terneuzen. Het merendeel van die inwoners woont in de stad zelf. De stad Terneuzen vervult een regiofunctie binnen Zeeuws Vlaanderen, getuige ook de vestiging van het streekziekenhuis. Bovendien is Terneuzen, als onderdeel van Zeeland Seaports, de 3e havenstad van Nederland en kent het een rijke historie in de chemiesector (o.a. DOW Chemical).

De bereikbaarheid is goed te noemen doordat de Westerscheldetunnel, die de verbinding vormt tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rijksweg A-58 (Vlissingen-Breda), direct nabij gelegen is.

Ook is het wegennetwerk naar België makkelijk bereikbaar. De locatie is hierdoor als zeer aantrekkelijk aan te merken voor bedrijven die economisch verbonden zijn aan Zeeland en/of Zeeuws-Vlaanderen.

BTW / Overdrachtsbelasting:
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd.

Oplevering:
De levering vindt plaats in overleg, uiterlijk 6 weken na de gunning.

Opleveringsniveau:
De onroerende zaken worden opgeleverd in de huidige staat; "as is where is".

As is where is:
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van de registergoederen. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Bankgarantie / waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 4 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 10% van het door hem uitgebrachte bod.

Bestemming:
De bestemming is “Oostelijke kanaaloever” dat goedgekeurd is d.d. 25 juni 2013. Binnen dit bestemmingsplan is het complex aangeduid als bedrijventerrein A:
Binnen de aanduiding bedrijventerrein A is het toegestaan de gronden en gebouwen te gebruiken voor:
a. bedrijven, voor zover deze voorkomen in:
1. ter plaatse van het besluitsubvlak 'Bedrijventerrein - A van categorie 2': bedrijven uit categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
2. ter plaatse van het besluitsubvlak 'Bedrijventerrein - A van categorie 2 - 3.1': bedrijven uit categorie 2 tot en met categorie 3.1 van Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
3. ter plaatse van het besluitsubvlak 'Bedrijventerrein - A van categorie 2 - 3.2': bedrijven uit categorie 2 tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
b. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bedrijfswoningen zoals opgenomen in bijlage 1;
c. nieuwe activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 zijn uitsluitend toegestaan indien het activiteiten betreft waarvan voldoende wordt aangetoond dat geen sprake is van significante effecten voor het milieu en indien dit wel het geval is, middels een door een erkend bureau opgesteld rapport, wordt aangetoond dat deze door middel van mitigerende en zonodig compenserende maatregelen voorkomen kunnen worden;
d. nieuwe risicovolle inrichtingen zijn uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. de plaatsgebonden risicocontour 10-6 ligt niet over kwetsbare objecten;
2. er dient een verantwoording te worden gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied van de inrichting;
e. kwetsbare objectenen zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande kwetsbare objecten;
f. beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan;
g. Wgh-inrichtingen zijn toegestaan;

Inschrijving:
Het origineel getekende biedingsformulier en de daarbij behorende stukken dienen in een gesloten envelop te worden ingeleverd op het kantoor van het notariskantoor De Zeeuwse Alliantie Middelburg, c.q. per koerier of aangetekende post te worden toegezonden aan het kantoor van de notaris, Wagenaarstraat 1, 4331 CX Middelburg en dienen uiterlijk op 18 mei 2018 om 12.00 uur in het bezit van de notaris te zijn. Gunning is voorbehouden aan de verkoper.

Dataroom:
Voor belangstellenden zijn relevante documenten beschikbaar via onze dataroom. De inloggegevens kunt u opvragen via ons kantoor.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de besloten verkoop bij inschrijving van de “Mr. F.J. Haarmanweg 25 te Terneuzen". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Dataroom:
1. Kadastraal bericht d.d. 01-02-2018;
2. Kadastrale kaart met gearceerd het te verkopen gedeelte;
3. Tekeningen BVO - VVO;
4. Huurovereenkomsten;
5. Bestemmingsplanbepalingen;
6. Bodeminformatie;
7. Asbestinventarisatie;
8. Energielabel;
9. Memo installaties;
10. Overzicht huuropbrengsten en onderhoudskosten per gebouw;
11. Zakelijke lasten;
12. Inschrijfvoorwaarden;
13. Akte van koop en levering;
14. Biedingsformulier;
15. Algemene voorwaarden.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijsverkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwperiode1960-1970
Statusverkocht
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal19338 m²
Kantoorruimte3896 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (kantoor)2

Foto's

house

Locatie

Plattegronden

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
Bedrijfsmakelaars Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 62 00 62
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?