Whatsapp
Plaats zoekopdracht
IconTerug naar overzicht

Van Asch van Wijckskade 29A

Utrecht
Icon
Icon
kamers
Heeft u interesse? Maak een Iconvrijblijvende afspraak

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop ex artikel 3:268 juncto 3:254 BW

Van Asch van Wijckskade 29A – 29E en 29A BS, Utrecht

Veilingdatum 14 juni 2024

Veiling:
De onroerende zaak zal uitsluitend via internet executoriaal geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 14 juni 2024 om 11.30 uur bij inzet en afslag via de website www.vastgoedveiling.nl.

De afslagfase volgt 3 minuten na het einde van de inzetfase. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Schut van Os notarissen N.V. conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015) en de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De AVVI 2015, de Bijzondere Veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.vastgoedveiling.nl.

Voor deelname aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt. Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Voor registratie als bieder verwijzen u naar de website: www.vastgoedveiling.nl.

Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 30 mei 2024 om 23.59 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk en ondertekend bod gericht aan de notaris. Het bod kan gemaild worden naar: feliz.coll@dlapiper.com.

Dataroom:
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de onderstaande beschrijving niet-uitputtend is en additionele informatie/documentatie omtrent de onroerende zaak is opgenomen in een dataroom bij Vastgoedveiling.nl.

Omschrijving:
Van Asch van Wijckskade 29A, 29B, 29C, 29D, 29E en 29 A BS
Bedrijfsobject met commerciële ruimte (kantoor), 4 bovenwoningen en royale binnentuin (3.303 m2) in het centrum van Utrecht.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente: Utrecht
Sectie: A
Nummer: 3594, 4641 (gedeeltelijk) en 4642
Grootte: resp. 230 m2, 24 m2 (voor de onverdeelde helft), 3.303 m2

Het perceel A, nummer 4641 (voor de onverdeelde helft) betreft een perceel grond waar een fietsenstalling op is gerealiseerd.

Bijzondere afspraken:
Beheer en onderhoud fietsenstalling:
– De onderverdeelde aandelen in de fietsenstalling zijn uitsluitend met medewerking van de andere deelgenoot overdraagbaar.
– Geen van de deelgenoten kan verdeling van de gemeenschap vorderen, gelet op het beoogde gebruik en de rechtsverhouding.
– De deelgenoten dragen gezamenlijk bij in de kosten van beheer, onderhoud en vernieuwing.
– De deelgenoten brengen elkaar geen hinder toe in het ongestoorde genot en gebruik van de fietsenstalling.
Tuin:
Er is toestemming verleend aan de eigenaar van het perceel kadastraal gemeente Utrecht, sectie A, nummer 4604, waaronder begrepen de gebruikers, huurders en rechtsopvolgers, een kosteloos recht van gebruik verleend van de tuin voor de duur van 10 jaar vanaf 26 juni 2020. Zolang het gebruiksrecht voortduurt, geldt een ketting- en een boetebeding.

Gemeentelijk monument:
De kadastrale percelen 4641 en 4642 kennen een kadastrale aantekening als door de gemeente Utrecht aangewezen beschermd monument.

Huurovereenkomst:
Conform informatie uit 2023 is de kantoorruimte verhuurd. De totale jaarhuur bedroeg destijds € 35.813,76 excl. BTW.
De wooneenheden zijn verhuurd aan vier particulieren. De totale jaarhuur bedroeg destijds € 68.618,76.
Huurovereenkomsten zijn niet ter beschikking gesteld.

Aangenomen wordt dat bovengemelde huuropbrengsten “kale” huuropbrengsten betreft. De informatie is gedateerd (2023). De opbrengsten kunnen inmiddels gewijzigd zijn. De informatie is derhalve indicatief en men kan hier geen rechten aan ontlenen.

Oppervlakte:
Commerciële ruimte: kantoor: 154 m2 VVO
Wooneenheden: respectievelijk 51,4 m2, 57 m2, 50,5 m2 en 54,5 m2

Deze maatvoering is overgenomen van derden en betreft een schatting, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De maatvoering van de woningen is overgenomen van de aanvraagomgevingsvergunning, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bouwjaar: 1895

Bouwaard:
Het object is traditioneel gebouwd en bestaat uit 3 bouwlagen. De vloeren zijn deels van beton en deels van hout, de gevels zijn opgetrokken in metselwerk en voorzien van houten kozijnen met dubbele beglazing, de kapconstructie is een samengesteld dak, deels gedekt met pannen en deels een plat dak.

Energielabel:
De woningen beschikken over een energielabel C, D. De labels zijn geldig tot 10-08-2032, 23-03-2033 volgens de informatie uit Zoek je energielabel.nl.

Bestemming:
Bestemmingsplan: Binnenstad
Enkelbestemming: Gemengd-5
De voor ‘Gemengd-5’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. De hierna genoemde doeleinden op de hierbij aangegeven plaatsen:
Begane grond/kelders:
– Zakelijke dienstverlening
– Bedrijven, die in de van deze regels deel uitmakende bijlage lijst van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduide als categorie A, B1 en B2, per geval en plaats bezien naar hun gevolgen voor de omgeving redelijkerwijs als zodanig kunnen worden aangemerkt
– Ateliers
– Wonen
Verdiepingen:
– Wonen
De daarbij behorende:

Tuinen en erven
Toegangen en bergingen
Fietsenstallingen
Ondergrondse afvalinzamelvoorzieningen

De voor ‘Tuin’ aangewezen grond is bestemd voor:

a. Tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen
b. Ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’ tevens voor parkeren
c. Ter plaatse van de aanduiding ‘terras’ tevens voor een terras
d. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer, fietsenkelder’ is tevens ondergrond een fietsenkelder toegestaan

De daarbij behorende;
Toegangen
Fietsenstallingen
Ondergrondse afvalinzamelvoorzieningen

Voor nadere informatie, zie de bestemmingsplaninformatie in de dataroom bij Vastgoedveiling.nl

Bodem:
Uit het bodemloket en Nazca Solutions blijkt dat er onderzoeken bekend zijn. De onderzoeken zijn aanwezig in de dataroom van Vastgoedveiling.nl. Het object is gelegen in de historische binnenstad. Het is mogelijk dat er extra concentraties milieubelastende stoffen vanuit het historisch gebruik in de grond of het grondwater aanwezig zijn.

Algemeen:

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Fiscaal:
De wegens de verkrijging van de onroerende zaak verschuldigde overdrachtsbelasting (10,4%) is geheel voor rekening van koper.

Informatie over de veiling:

Onderhandse bieding:
Gebruikt u voor het doen van een onderhandse bieding s.v.p. het op genoemde website geplaatste biedformulier onderhandse biedingen. De executant is niet gehouden om op een onderhands bod in te gaan.

Plok:
De inzetpremie bedraagt 1% van de inzetsom en wordt voor vijftig procent (50%) bij de Koper en voor vijftig procent (50%) bij de Verkoper in rekening gebracht. Overigens wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het registergoed niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk de vijfde werkdag na de veilingperiode vóór 17.00 uur uitspreken.

Levering:
De levering is conform de bijzondere veilingvoorwaarden (uiterlijk 3 weken na gunning dan wel goedkeuring door de voorzieningenrechter) in de staat waarin het zich bevindt bij afname door betaling van de koopprijs.

Kosten:
Voor rekening van koper komen uitsluitend de kosten vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden en het kostenoverzicht.

Waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 3 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 15% van het door hem uitgebrachte bod. Bij onderhandse verkoop geldt de termijn van 2 dagen waarbinnen een bankgarantie afgegeven moet worden. In plaats van een bankgarantie mag ook een waarborgsom gestort worden op de derdengeldrekening van de notaris ter grootte van 15% van het geboden bedrag.

Opleveringsniveau:
Het geheel wordt te zijner tijd in de staat waarin het zich dan bevindt (as is, where is) geleverd, exclusief roerende zaken.

De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Veilingvoorwaarden:
Een uittreksel van de bijzondere veilingvoorwaarden zal tenminste 30 dagen voor de veilingdatum op de website www.vastgoedveiling.nl worden geplaatst.

Dataroom:
Er is een dataroom beschikbaar bij Vastgoedeiling.nl.

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Feitelijke vragen:
Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V., de heer J. Schreuder, tel. 0118-620062

Juridische vragen:
De veiling wordt collegiaal uitgevoerd door DLA Piper Nederland N.V. en Schut van Os notarissen N.V. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw F. Coll van DLA Piper Nederland N.V., tel. 06-29555664, email: feliz.coll@dlapiper.com.

Lees de volledige omschrijving Verberg de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
  • Status
    Beschikbaar

Plattegronden

Plattegrond

Media

Weergave:
Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media
Aangeboden door vestiging Bedrijfsmakelaars
Waar kunnen we je mee helpen?
Onze specialisten van vestiging Bedrijfsmakelaars staan graag voor u klaar! Liever direct contact? Bel of mail ons dan via: 0118 620 062 bedrijfsmakelaars@sinke.nl

Actuele aanbod

Bekijk alle objecten Bekijk alles Icon